Verzenden en retourneren:

Verzendingskosten

Tarieven Bpost België

0 - 50g = € 1,00- 
0g - 100g = € 2,00-
100g - 350g = € 3,00,-
350g - 1kg = € 5,00-
1kg - 2kg = € 5,00,-

Tarieven La Poste Frankrijk

20g = € 1,00,-
100g = € 2,00-
250g = € 3,00-
500g = € 5,00,-
3kg = € 5,00-

Tarieven kilopost Colissimo 2021 Frankrijk

Van 250g = € 5,00,-
Van 500g = € 5,00,-
Van 750g = € 5,00,-
Van 1kg = € 5,00,-

Vanaf € 100,- gratis


Levering en uitvoering:

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Het risico van een verkeerd opgegeven afleveradres berust steeds bij de klant. De ondernemer kan extra kosten in rekening brengen voor het opnieuw te verzenden van een bestelling die niet kon geleverd worden door oorzaak van een foutief opgegeven afleveradres door de klant.

De levering van onverzekerde bestellingen met een waardegrens tot maximaal € 50, worden telkens op het risico van de klant verstuurd zonder track&trace code. Indien de klant hierbij melding doet van niet-ontvangst, zal hij bijgevolg niet kunnen worden vergoed voor zijn aankoop door de ondernemer. De klant heeft steeds de optie (mits bijbetaling) om de levering te verzekeren met een track&trace code.

Op feestdagen, stakingen of door andere omstandigheden kan er vertraging van de levering optreden waardoor de opgegeven leveringstermijn verstoord kan worden. Tijdens de levering van een vertraagde zending die getroffen is door overmacht, is er tevens geen vergoeding mogelijk voor de klant.

Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Deze service geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan particulieren. Deze dienst is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen. De klant kan zijn herroepingsrecht op deze volgende manieren uitoefenen:

a) Ofwel brengt hij de goederen terug op onderstaand adres, binnen de 14 dagen na de levering.

b) Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk of digitaal de uitoefening van het herroepingsrecht. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan info@
gsmclinic.be of per post aan het onderstaande adres.

Vervolgens ontvangt de klant de instructies om het ongewenste object 
ongebruikt en op eigen kosten te retourneren, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping effectief terug te zenden naar GSMClinic.be op onderstaand retourneeradres.

De staat en verpakking van geretourneerde artikelen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Het object mag geen gebruikssporen bevatten en bijgevolg niet gebruikt zijn.
- Het object moet aangetekend terug verzonden worden.
- De retourzending moet voorzien zijn van de passende verpakking zodat het object onbeschadigd in de originele en ongeopende productverpakking terug verkregen wordt door GSMClinic.be.

De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden:

- Onderdelen die reeds gemonteerd werden.
- Voor meer algemene uitsluitingen op de bedenktijd zie Artikel 9.

Retourneeradres:

THE ONLY ONE BV
Zeelaan 298
8670 Koksijde
België

(Bovenstaand retourneeradres is niet van toepassing op producten die rechtstreeks van een externe leverancier van GSMClinic.be werden geleverd aan de klant. Hierbij dient de klant het product direct terug te sturen naar de externe leverancier. De klant moet hiervoor contact opnemen met GSMClinic.be om het betreffende retouradres te verkrijgen en het product terug te sturen naar de externe leverancier.)

Als de klant zijn bedenktijd inroept binnen de 14 dagen en het object vervolgens in nieuwstaat door GSMClinic.be binnen de 14 dagen na leverdatum terug wordt verkregen, zal GSMClinic.be het volledige aankoopbedrag inclusief de aangerekende verzendkosten vergoeden aan de klant.

Als er blijkt dat het geretourneerde object sporen nalaat van gebruik, slijtage, beschadigd is of defect terug ontvangen werd, zal de bedenktijd worden afgewezen en zal de koper niet kunnen worden vergoed voor zijn aankoop. Er kunnen dan extra kosten in rekening worden gebracht door GSMClinic.be om de afgewezen retour terug te sturen naar de klant.